Tag: นำเข้าของจากจีน

นำเข้าของจากจีน

นำเข้าของจากจีน ต้องผ่านหน่วยงานรัฐไหนบ้าง ?นำเข้าของจากจีน ต้องผ่านหน่วยงานรัฐไหนบ้าง ?

ในอดีตนั้น การนำเข้าสินค้าจากจีนมาสู่ไทย เมื่อเข้ามาสู่ประเทศไทยแล้ว จะต้องผ่านหน่วยงานสำคัญๆ อย่างพระคลังข้างที่ ที่มีหน้าที่เก็บภาษีต่างๆของสินค้าต่างๆที่จะนำเข้ามา โดยวัดขนาดตามความกว้างของปากเรือเป็นหลัก หากแต่ในปัจจุบันนี้ ในการนำเข้าสินค้าระหว่างประเทศไทยกับคู่ค้า ถือได้ว่ามีความสับซ้อนขึ้นมาเป็นอย่างมาก ดังเห็นได้จากว่าหน่วยงานรัฐที่เข้ามามีส่วนก็มีมากขึ้นตามแต่ละความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างประเทศ ในหลายๆประเทศอาจจะต้องผ่านหลายหน่วยงาน หลายสำนักงาน ก่อนที่สินค้าจะสามารถเดินทางออกมาจากต้นทางสู่กรุงเทพมหานครได้ ดังนั้น สำหรับในกรณีประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญของไทย ในการนำเข้าของจากจีนเข้ามาจะต้องผ่านหน่วยงานใดบ้างนั้น จึงเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการหรือคนที่คิดจะสั่งสินค้าจากจีนเข้ามาทุกคนควรทราบไว้ในเบื้องต้นนั้นเอง ไม่ให้เป็นการเสียเวลา หน่วยงานแรกที่จะต้องผ่านอย่างแน่นอนและจะต้องผ่านทุกชาติแน่นอน ถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการมีส่วนร่วมกับการนำเข้า อย่างกรมศุลกากร กรมศุลกากร ซึ่งจริงก็ต้องผ่านทั้งกรมศุลกากรฝั่งจีนและฝั่งไทยเอง ซึ่งมีหน้าที่หลักในควบคุมการขนส่งจากด่านศุลกากรแห่งหนึ่งที่ขนส่งของเข้ามาหรือนำออกไป ไปยังด่านศุลกากรอีกแห่งหนึ่งที่ขนส่งของออกไปหรือนำเข้ามา ภายใต้การควบคุมของศุลกากร โดยมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของการขนส่งอยู่นอกราชอาณาจักร การขนส่งของนั้นอาจมีการเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ